top of page
Curlew_Normandy(MW)crop.jpg

Adnoddau Arolygu a Monitro

 

Os hoffech chi gymryd rhan mewn gwaith arolygu a monitro’r gylfinir,  mae gennym ni amrywiaeth o adnoddau arolygu a monitro a gwybodaeth ategol i'ch helpu i fwrw ati beth bynnag fo lefel eich profiad.

 1. I'r rhai sydd am gymryd rhan mewn arolwg cyflym a hawdd o ylfinirod sy’n bridio ac adar hirgoes eraill, yn enwedig ffermwyr, tirfeddianwyr a'r rhai sydd am roi cynnig ar waith maes am y tro cyntaf, gweler Calendr Adar Hirgoes y BTO yma.

 2. I'r rhai sydd am gymryd rhan mewn gwaith maes yn benodol ar ylfinirod sy’n bridio, gweler Pecyn Cymorth Gwaith Maes y Gylfinir (Rhan 1) isod.

 3. I'r rhai sydd am gymryd rhan mewn gwaith maes mwy technegol yn nythod y gylfinir neu o'u hamgylch, gofynnwch am Becyn Cymorth Gwaith Maes y Gylfinir (Rhan 2) fel yr amlinellir isod.

 4. Os hoffech chi gael arweiniad rhyngwladol ychwanegol gan AEWA ar gyfer arolygu a monitro’r gylfinir, cliciwch yma

 5. I unrhyw un sydd â diddordeb mewn deall mwy am ylfinirod sy’n bridio, yn enwedig eu lleisiadau a'u hymddygiad, cliciwch yma ar gyfer Ffilm Hyfforddiant ardderchog ar Arsylwi’r Gylfinir a gynhyrchwyd gan ein partneriaid yn Curlew Country.

 6. Yn olaf, ewch i'r dudalen Gwybodaeth am y Gylfinir i gael gwybodaeth gefndir am y Gylfinir a dolenni i adnoddau defnyddiol a gynhyrchwyd gan ein partneriaid a sefydliadau cadwraeth eraill.

Pecyn Cymorth Gwaith Maes y GylfinirMae Pecyn Cymorth Gwaith Maes y Gylfinir yn adnodd hanfodol i unrhyw un sy'n dechrau neu'n cymryd rhan mewn gwaith maes ar y gylfinir. Er iddo gael ei gynllunio'n wreiddiol gan Bartneriaeth Adfer y Gylfinir ar gyfer gweithwyr maes sy'n gweithredu ar dir isel Lloegr, mae'r Pecyn Cymorth hefyd yn cynnwys awgrymiadau a gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer gweithwyr maes y gylfinir mewn rhannau eraill o'r DU. Mae'r Pecyn Cymorth yn cynnwys 15 taflen o ffeithiau defnyddiol sy'n cynrychioli miloedd lawer o oriau gwaith maes gan nifer fawr o ymchwilwyr a rhai sy’n ymddiddori’n fawr yn y gylfinir. Sylwer mai argraffiad cyntaf yn unig yw hwn, a rhagwelwn y bydd ail argraffiad o'r Pecyn Cymorth fydd yn cynnwys diweddariadau perthnasol ac adrannau ychwanegol ar ddulliau arolygu a monitro ar gael mewn pryd ar gyfer tymor bridio 2022.

Mae'r chwe thaflen ffeithiau gyntaf (Rhan 1) ar gael i'w lawrlwytho nawr drwy glicio ar y teitlau isod.

 1. Gwaith Maes Sylfaenol

 2. Adnabod y Gylfinir

 3. Lleisiadau ac Ymddygiad y Gylfinir

 4. Cyswllt â Rheolwr Tir

 5. Lliniaru Aflonyddwch

 6. Monitro Clwydfannau’r Gylfinir

Mae'r naw taflen ffeithiau sy'n weddill a restrir isod (Rhan 2) yn ymwneud â gwaith yn y nyth neu o'i amgylch - maen nhw ar gael ar gais, ond bydd angen datganiad byr yn amlinellu'r lleoliad lle rydych chi’n cynnal y gwaith maes, y prosiect rydych chi’n ei gefnogi (os yw'n berthnasol), ac enw awdurdod cydnabyddedig a all gefnogi eich datganiad (e.e. ymchwilydd gylfinirod, cydlynydd grŵp adar hirgoes neu fodrwywr BTO trwyddedig). Noder mai chi fydd yn gyfrifol am sicrhau'r trwyddedau a'r caniatâd angenrheidiol i gynnal y gwaith maes arfaethedig. Cysylltwch â Ni am wybodaeth bellach.

 1. Canfod Nyth drwy Arsylwi Maes

 2. Canfod Nyth drwy Lusgo Rhaffau

 3. Prosesu Nyth Actif

 4. Prosesu Nyth Wag

 5. Amcangyfrif Dyddiad Deor

 6. Cofnodwyr Tymheredd

 7. Camerâu Nythod

 8. Ffensio Nythod

 9. Olrhain Cywion y Gylfinir gyda Radio

bottom of page